תקנון צבירת נקודות

עודכן לאחרונה בתאריך 01.10.2020

לאחר הרשמה לאתר יהיה הלקוח זכאי בעבור כל רכישה מזכה באתר האינטרנט של החברה לנקודות בגובה 3% מסך המוצרים בהזמנה. כל נקודה הינה שוות ערך ל- 0.1075 ₪ בעת מימושה. הנקודות אותן צובר הלקוח אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן או לכל אמצעי תשלום אחר.
בתקופת מבצעים ייתכן ותהיה צבירה מופחתת והכל לפי החלטת החברה מעת לעת כפי שיפורסמו על ידה.

מימוש הנקודות שנצברו אפשרי בהזמנה לאחר ביצוע הזמנה בה נצברו הנקודות. מימוש הנקודות נעשה בעמוד העגלה באתר.
רכישת מוצר בנקודות הינו במחירו המלא וללא הנחה, לא ניתן לממש נקודות בעבור מחיר לאחר הנחה אלא אך ורק על מחיר הפריט המלא.

בגין רכישת מוצרים באמצעות מימוש נקודות לא תתאפשר צבירת נקודות.

החברה רשאית לקבוע מעת לעת אילו מהמוצרים ניתן לרכוש במימוש בנקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים לרכישה באמצעות מימוש הנקודות. בכל מוצר באתר ניתן למצוא כמה נקודות יתקבלו עבור המוצר ובסיום ההזמנה בעמוד העגלה יופיע סכום הנקודות הצפוי מההזמנה.

במידה והלקוח ניצל יותר מהנקודות המגיעות לו בשל תקלה או שיבוש במחשבי החברה, אזי החברה רשאית לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 0.1075 ₪ עבור כל נקודה שנוצלה בטעות וזאת על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

במידה ויינתן זיכוי או החזר כספי בגין השבת פריט שנרכש במסגרת רכישה המזכה את הלקוח בצבירת נקודות, יקוזזו הנקודות שניתנו ללקוח בעבור אותו פריט מסך הנקודות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו ובאם וסכום הנקודות הצבור בפועל נמוך מסכום הנקודות אותן יש לקזז הרי שסכום ההפרש/גירעון בנקודות יופחת מסכום הזיכוי או ההחזר הכספי בערך של 1 נק' שווה ל- 0.1075 ₪.

לא ניתן לממש נקודות באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.

החבר יהיה זכאי לפירוט לפי בקשתו (בעמוד החשבון שלי באתר) באשר ליתרת הנקודות שצבר. הרישום שבידי החברה הוא זה שיקבע באופן סופי ומוחלט את סכום הנקודות שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום הנקודות שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע, רשאי לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולהעלות השגותיו. החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 14 ימי עבודה ומרגע שניתנה הרי שהיא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

החברה רשאית לקבוע מעת לעת אילו מהמוצרים ניתן לרכוש במימוש בנקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים לרכישה באמצעות מימוש הנקודות.

מימוש הטבת הנקודות יתאפשר במשך שלושה חודשים בלבד מיום הרכישה המזכה. לקוח שלא יבצע רכישה מזכה במשך שלושה חודשים מיום הרכישה המזכה תימחק יתרת הנקודות שצבר ללא כל פיצוי. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי והחברה לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.

לא יינתנו נקודות בדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההרשמה לאתר.
לא יהיה ניתן לשלם עבור משלוח באמצעות נקודות שנצברו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, אתר האינטרנט ובכל דרכי התקשורת האפשריים.